top of page

Mål för skolans likabehandling

Att alla trivs och känner sig trygga 

Att alla har möjlighet att uttrycka sig och vara den man är 

Att alla blir medvetna om vilket inflytande man har  

Fritidshemmet skall vara en trygg plats där elevens egen kreativitet, fantasi och initiativ ska styra verksamheten 

Mikaelskolans värderingar kring arbete med elever: 

Varje individ är okränkbar och värd respekt, aktning och att ges möjligheter att lyckas utifrån sin potential oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Detta formar vårt sätt att se vilken kapacitet, passion och intention som finns hos varje enskild elev, den vi som pedagoger utgår ifrån.  

Handen

Utifrån ovan synsätt har ett annat mer konkret arbete vuxit fram gemensamt i personalgrupp och ledning. Detta arbete kallar vi för HANDEN. Det är ett främjande, förebyggande, upptäckande, åtgärdande och uppföljande verktyg för att upprätthålla trygghet och studiero under vår skoltid i Mikaelskolan. Handen är handfast, skapar och gestaltar. Handen finns hela tiden närvarande i alla delar av vår verksamhet. Vi tror på ett berömmande förhållningssätt där vi proaktivt och enkelt har ett enhetsövergripande arbete där varje finger står för en viktig grundsten i vardagsarbetet

handen.jpg
bottom of page