top of page

Elevhälsan

Skolan lägger en stor vikt på det elevvårdande arbetet. På skolan finns ett elevhälsoteam som består av specialpedagoger, skolsköterska/kurator samt biträdande rektor och rektor.

EHT

Elevhälsan arbetar med att skapa en bra miljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa tillsammans med övriga medarbetare.  

På skolan finns skolsköterska som även fungerar som kurator. Kuratorns roll är framförallt att arbeta främjande och förebyggande med likabehandling och trygghet, ha stödsamtal med elever och föräldrar, handledning av lärare och samverka med andra enheter utanför skolan. Till skolan finns en psykolog kopplad som elevhälsan träffar regelbundet för konsultation. Vid behov samarbetar elevhälsan med utomstående resurser ex. resurspersoner från kommun och landsting.            

EMI

Skolsköterskan ansvarar för den lagstadgade och förebyggande skolhälsovården, vaccinationer mm. samt enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkare finns på skolan ett par ggr/termin för regelbundna hälsokontroller, konsultation för elevhälsoteamet samt vid vissa elevvårdskonferenser.

bottom of page