top of page

Arbetslagen

F-3 och 4-6

I förskoleklassen, tas i första hand 6-åringar in. I mån av plats kan även 5-åringar tas emot. Förskoleklassverksamheten pågår mellan 8.30-13.30. De barn som har heldagsomsorg fortsätter sin dag på fritidshemmet. Förskoleklassen samverkar med övriga klasser med bland annat gemensamma teman under året. I skolår F–6 är eleverna organiserade i klasser med en mentor. I arbetet under skoldagen arbetar man på olika sätt utifrån elevens förutsättningar och mognad beroende på ämne, uppgift och elevens individuella utvecklingsplan (IUP). På eftermiddagarna samlas en stor del av eleverna upp till tio (tolv) år på fritidshemmet. 

  

skola 2.jpg

7-9

Skolåren 7 – 9 är eleverna organiserade i åldershomogena klasser med två mentorer per klass. Det finns tillfällen under året när åldersblandade strukturer över hela skolan uppstår utifrån olika teman och arbeten.  

skola.jpg

Fritidshemmet  

Fritidshemmets verksamhet är öppen för alla elever upp till tio år (tolv i vissa kommuner). Verksamheten är öppen innan skolan startar samt efter skoldagens slut. Fritidshemmet vill vi, skall präglas av en trygg miljö där varje elev känner sig accepterad och respekterad för den de är. Fritidshemmets verksamhet är en del av skolans hela arbete utifrån elevens hela dag. Det skall vara en plats där barn och vuxna känner sig trygga med varandra. För en harmonisk utveckling är det viktigt att hem och personal samverkar. Barnens egen kreativitet, fantasi och initiativ ska i stor utsträckning styra verksamheten med stöd av vuxna. Verksamheten skall planeras utifrån gruppens såväl som varje barns behov. Uppdraget handlar om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.  

skola.jpg
bottom of page