top of page

Hur fungerar ert elevhälsoarbete? 

På Mikaelskolan arbetar elevhälsan aktivt för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Samtal i klassen
Outdoor Study Group

Elevhälsan

Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektor, bitr.rektor, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagoger och kurator. Teamet samarbetar för att stödja eleverna och deras utveckling genom att erbjuda olika insatser och stöd utifrån elevernas behov. 

Skolan arbetar också med förebyggande insatser för att upptäcka eventuella problem eller svårigheter så tidigt som möjligt. Det kan handla om exempelvis regelbunden undersökning av elevernas språk-, matematik- och läsfärdigheter. Skolan strävar efter att skapa en trygg och säker skolmiljö där eleverna trivs och känner sig sedda och respekterade. 

 

Vårdnadshavare är viktiga!

Mikaelskolan önskar även ett nära samarbete med föräldrarna för att ge eleverna bästa möjliga stöd. Skolan håller regelbundna utvecklingssamtal där föräldrar och lärare kan diskutera elevernas utveckling och eventuella behov. 

Far och dotter
bottom of page