top of page
Barn i biblioteket

IKT

Informations- och kommunikationsteknik

Vårt samhälle idag är präglat av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och därför behöver skolan kontinuerligt utveckla grundläggande kunskaper hos eleverna inom detta område för att de i framtiden ska kunna möta arbetslivets krav och kunna fungera som aktiva samhällsmedborgare. Vi integrerar användandet av IKT i vår undervisning för att uppnå detta.  

 

Eleverna lär sig grunderna när det gäller att hantera datorn, operativsystem, e-post, filhantering etc. Dessutom arbetar eleverna med datorn som redskap i många skolämnen. Datorn används för att skriva texter, söka information, sammanställa, redovisa, göra beräkningar, göra bildbehandlingar etc. En annan viktig del är att eleverna ska lära sig hur sociala nätverk fungerar och vad de kan användas till samt de risker som finns med att vara aktiv på Internet.  

 

På skolan har vi en god tekniktillgång. Varje elev på skolan från förskoleklass tom nian har en egen Chromebook. För F-6 förvaras Chromebooken i skåp i skolan, klass 7-9 förfogar över sina egna Chromebooks som de tar hem. Fritidshemmet har tillgång till datorer behov. Elever med behov av stöd har bland annat tillgång till ett flertal interaktiva program för stöd och hjälp i kunskapsinhämtandet. Exempel på dessa är talsyntes, Legimus, rättstavningsprogram samt matematikprogram. Skolans kopiator kan även användas för inscanning av texter som elever kan lyssna till både i skolan och hemma. En screening görs med Lexplore som är ett AI baserat testverktyg för att mäta läsförståelse och läsflyt. Alla lärare arbetar med Google classroom och vi har Chromex för digitaliserade prov. 

 

På hela skolan finns trådlös internetuppkoppling. Dessutom förfogar alla pedagoger och annan personal över egna pc. Hela vår datapark är uppbyggd, och driven av ett utomstående företag (Grundbulten). 

 

Vi vill att IKT ska vara ett stöd i verksamhetens arbete med att nå de uppsatta målen.  

 

•  Läroplaner och kursplaner, betonar elevernas rätt till digital kompetens  och tillgång till modern teknik. 

•  EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, varav digital kompetens är en. 

•  Barn- och utbildningsnämndens mål, som bland annat  betonar skolornas ansvar för att alla elever ska nå målen  i alla ämnen. 

 

 Vi strävar mot att utveckla en hög IKT-kompetens hos våra ledare och medarbetare. 

Rätt använt blir IKT ett värdefullt redskap i varje enskild elevs lärande, i det lokala utvecklingsarbete som sker på Mikaelskolan.

 

Vi definierar digital kompetens som förmågan att använda datorn för att hämta, kritiskt granska, producera, publicera och utbyta information samt förmågan att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.  

bottom of page