top of page

Hur arbetar ni med matematik på Mikaelskolan? 

På Mikaelskolan lägger vi stor vikt vid matematikundervisningen och ämnet undervisas enligt Skolverkets kursplaner. Undervisningen strävar efter att utveckla elevernas förmågor att använda matematik i olika sammanhang och att se matematik som ett användbart verktyg i livet. 

Undervisningen i matematik bygger på en progression där tidigare kunskaper och färdigheter byggs vidare på och utvecklas successivt. Undervisningen sker oftast i helklass men det kan också förekomma grupp- eller individuell undervisning vid behov. 

På Mikaelskolan arbetar vi också med olika digitala verktyg för att stödja undervisningen i matematik, såsom digitala läromedel och interaktiva övningar. Det finns också möjlighet för eleverna att få extra stöd i matematik om det behövs. 

bottom of page