top of page

Hur arbetar ni med svenska och SVA  på Mikaelskolan? 

På Mikaelskolan arbetar vi med svenska genom en varierad undervisning som ska utveckla elevernas läs-, skriv-, och språkfärdigheter. Undervisningen sker enligt Läroplanen för grundskolan (Lgr22) och anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. 

Undervisningen i svenska innehåller både skriftlig och muntlig träning i grammatik, stavning, läsning, skrivning, retorik och språkets funktioner. Eleverna får lära sig att förstå, tolka och reflektera över olika typer av texter, såsom skönlitteratur, fakta- och informationsböcker, artiklar och tidningsreportage. 

Lärarna arbetar med olika metoder och verktyg för att öka elevernas läsförståelse och läsflyt. De använder sig av lässtrategier som att förutspå, skapa inre bilder, ställa frågor och summera. Lärarna använder också olika typer av digitala verktyg för att stärka elevernas läs- och skrivförmåga, som exempelvis digitala läromedel och verktyg för att skapa digitala texter. 

Svenskundervisningen på Mikaelskolan är också inriktad på att utveckla elevernas kommunikativa förmågor, både i tal och skrift. Eleverna får också träna på att argumentera, diskutera och samarbeta i grupp. 

bottom of page