top of page
Hösthimlen

Värdegrund

Vi betonar en kristen helhetssyn på människan, vilket innebär att både pedagogiska, sociala och andliga mål ligger till grund för verksamheten. All verksamhet i skolan önskar vi skall präglas av en ömsesidig respekt i bemötandet och atmosfären. (Skolans logotype visar detta – en människa omsluten av Guds hand.) Ett viktigt mål är bland annat att lära eleverna leva efter den gyllene regeln i praktiken: ”Allt vad du vill att andra skall göra mot dig det ska du göra mot dem.”

Genom vårt bemötande av elever, föräldrar och medarbetare, liksom i undervisningen, vill vi förmedla de kristna grundvärderingarna så som de lyfts fram i Bibeln liksom i Lgr22.

 

Vi arbetar aktivt för att visa på och lära eleverna att omfatta dessa värderingar. Skolans målsättning för den kristna grunden är: – att alla elever skall få så mycket kunskap om den kristna tron att de senare kan göra ett eget val.

 

Livsåskådningsfrågor, värderingar och attityder är områden som hela tiden är i fokus. Alla, både elever och medarbetare, ska känna sig trygga, respekterade och betydelsefulla och alla skall bemötas med omtanke. Vi arbetar aktivt tillsammans för att motverka mobbing och kränkande behandling med bl.a Olweusmetoden som redskap.
 

​Alla elever skall utveckla en sund självkänsla och få det stöd de behöver för att kunna göra personliga ställningstaganden i etiska, moraliska och religiösa frågor. Vi ger grundliga kunskaper i den kristna tron och en god kunskap om de andra världsreligionerna.

bottom of page